Tevredenheidsonderzoek 2016/2017

Inleiding

Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun talenten en sociale betrokkenheid in onze samenleving verder te ontwikkelen. Door onderwijsbegeleiding, ondersteuning, netwerk en educatieve activiteiten worden talenten ontwikkeld en krijgt men weer perspectief op een volwaardig functioneren binnen onze maatschappij.

In dit onderzoek voor Onderwijsbegeleiding Oost Nederland zijn er 70 ouders, van wie de kinderen onderwijsbegeleiding volgen, naar hun bevindingen gevraagd. Ook is er onder in totaal 78 leerlingen gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de begeleiding.

In dit rapport wordt, mede aan de hand van grafieken, duidelijk gemaakt op welke terreinen door Onderwijsbegeleiding Oost Nederland goed wordt gescoord en waar er nog verbeterpunten liggen.

1. Resultaten enquête onder ouders

De enquête onder de ouders is afgenomen onder 70 ouders, van wie de kinderen begeleiding volgen. Het overgrote deel van de kinderen zitten op basisscholen[1]. Een klein aantal zijn ouders van leerlingen die inmiddels op het voortgezet onderwijs zitten. De onderzochte gebieden zijn de invloed van de begeleiding op het kind, de invloed op het gezin en de invloed op de wijk. Deze zullen in die volgorde behandeld worden.

Daarnaast is aan de ouders gevraagd of ze de begeleiding zouden aanraden aan anderen. Op een ouder na gaven alle ouders aan dat ze dit zouden doen.

1.1. Invloed op het kind

In de eerste plaats is de invloed die de begeleiding op het kind zelf heeft onderzocht. Hier zijn vijf vragen gesteld. Deze gaan over de tevredenheid onder de ouders over vijf onderdelen. In figuur 1 is te zien hoe tevreden de ouders zijn over de invloed die de begeleiding op het kind heeft.

Figuur 1 – Invloed begeleiding op het kind

Hieruit blijkt dat de ouders in het algemeen (erg) tevreden zijn over invloed die de begeleiding heeft op hun kind. Over het algemeen is bijna de helft van de ouders heel tevreden over deze invloed en het grootste gedeelte van de rest is tevreden.

Bij de vraag over de verbetering in de cijfers is niet dezelfde schaal gebruikt, maar deze is ingedeeld van ‘sterk verbeterd’ tot ‘helemaal niet verbeterd’. Dit is te zien in figuur 2.

Figuur 2 – Behaalde cijfers

Uit deze resultaten is te zien dat ruim 80% van de ouders verbetering of sterke verbetering ziet in de cijfers van hun kinderen. Hoewel 13% geen verbetering in de cijfers ziet valt op te maken uit figuur 1 dat hiervan toch een groot deel in het algemeen tevreden is, mogelijk door andere voordelen die een kind die niet terug te zien zijn in de cijfers.

1.2. Invloed op het gezin

In de tweede plaats zijn er vijf vragen gesteld over de invloed van de begeleiding op het gezin. Deze vijf vragen gingen over de verbetering in de werkhouding, over de motivatie van het kind, over de sfeer binnen het gezin, over of het kind het gestelde doel wil halen en over het zelfvertrouwen van het kind. In figuur 3 zijn de uitkomsten hiervan te zien.

Figuur 3 – Invloed begeleiding op gezin

Ook hieruit blijkt dat bijna 90% van de ouders een verbetering ervaart op het kind, met ruim de helft daarvan zelfs een sterke verbetering! Als een kind zich effectiever richt op school en huiswerk zit het beter in zijn of haar vel en het neemt spanning weg tussen ouder en kind. Ook in de sfeer in het gezin ziet een ruim merendeel van de ouders verbetering, hoewel een enkeling zich daar niet in herkent.

1.3. Invloed op de wijk

Als laatste is de invloed die de begeleiding op het kind in de wijk heeft onderzocht. Er zijn hier drie vragen gesteld. Deze gaan over of het kind positiever in het leven staat, of het kind een betere houding naar vrienden heeft en over of de sfeer in de omgeving verbeterd is. In figuur 4 is te zien in hoeverre ouders verbetering zien in hoe hun kind in de wijk staat. Zoals af te lezen in de figuur ziet circa 80% tot 90% van de ouders een (sterke) verbetering van hoe hun kind in de wijk staat.

Figuur 4 – Invloed begeleiding op kind in wijk

2. Resultaten enquête onder leerlingen

Deze enquête is gehouden onder de kinderen van dezelfde ouders die eerder genoemd zijn. Ook hier gaat het overwegend om kinderen van verschillende basisscholen.  Er zijn vragen in twee categorieën, namelijk over de tevredenheid over de begeleiding en over de tevredenheid van verbetering in eigen prestaties. Ook is aan de leerlingen gevraagd of ze de begeleiding zouden aanbevelen aan anderen.

2.1. Tevredenheid over begeleiding

In de eerste plaats is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over de begeleiding. Dit is opgesplitst in vijf categorieën. Deze categorieën zijn algemene tevredenheid, en daarnaast tevredenheid over de uitleg van de leerstof, persoonlijke aandacht, werksfeer en de locatie. De uitkomsten zijn te zien in figuur 5.

Figuur 5 – Tevredenheid begeleiding

Gemiddeld gezien is bijna twee derde van de ondervraagde leerlingen heel tevreden over de begeleiding. De werksfeer wordt iets lager gewaardeerd; onrust is in een enkele klas een bekend, meestal tijdelijk probleem. Over het algemeen is er onder de leerlingen ook grote waardering. Meerdere leerlingen hadden onder ‘toelichting’ ongevraagd de begeleiding een cijfer gegeven: een 10.

2.2. Verbetering

Ook is er een aantal vragen gesteld over in hoeverre leerlingen tevreden zijn over de verbetering van hun prestaties. Dit is gevraagd over de verbetering van de werkhouding, motivatie, kennis, behaalde cijfers en overzicht op studie. Figuur 6 laat de uitkomsten hiervan zien.

Figuur 6 – Tevredenheid over prestaties

Gemiddeld gezien is ruim de helft van de ondervraagde leerlingen heel tevreden over zijn of haar prestaties. Een enkeling is niet tevreden, de rest is wel tevreden.

3. Samenvattend

Op alle onderzochte gebieden zijn de ouders erg positief over de begeleiding. Het grootste deel van de ouders beantwoorden in alle categorieën met ‘verbeterd’ of ‘sterk verbeterd’. Bij de vragen over de invloed van de begeleiding op het kind antwoordt meer dan 90% van de ouders dat zij (heel) tevreden zijn. Ook zien de ouders een positieve invloed vanuit de begeleiding op het eigen gezin en op de wijk.

De leerlingen laten een vergelijkbaar beeld zien. Op bijna alle gebieden zijn de leerlingen (heel tevreden), een enkeling is iets minder tevreden. Ook alle leerlingen zouden de begeleiding aanraden aan anderen.

We hebben ouders en leerlingen ook gevraagd of ze de begeleiding zouden aanraden. De resultaten zijn in figuur 7[2] en 8 te zien.

Figuur 7 – Aanraden (ouders)

Figuur 8 – Aanraden (leerlingen)

3.1. Conclusie

Het onderzoek laat zien dat de onderwijsbegeleiding zowel onder ouders als kinderen gewaardeerd wordt. De impact laat zich aan de ouders zien van schoolresultaten tot aan welzijn van kind en ouders en sfeer in de wijk. De tevredenheid is groot.

 

[1] Het gaat hier om De Zuidsprong (voorheen Het Lang), OBS Broekheurne, De Windroos en Harry Bannink

[2] Het kind van de ene ouder die de begeleiding tijdens het onderzoek niet zou aanraden is inmiddels overgeplaatst naar een ander klasje waar hij goed werkt. Op het moment van schrijven zijn  ook deze ouders heel tevreden en zou zij het ook een ander aanraden.