Sponsoren
 

VSB Fonds

Het VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van Nederlandse samenleving. Zij ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien en hebben daarom een bijdrage van € 24.000,- gedoneerd ten behoeve van sociale integratie van jongeren en hun ouders. Door het aanbieden van een totaal pakket van onderwijsbegeleiding/bijles/mentorschap, een ouder-verzorger project en educatieve activiteiten worden jongeren van 8 tot 18 jaar en ook hun ouders langdurig ondersteund. Uit onderzoek blijkt dat ouders en leerlingen vorig jaar unaniem positief reageerden op deze manier van ondersteunende begeleiding. Talenten en sociale betrokkenheid in onze samenleving worden bij de jongeren en ouders verder ontwikkeld met perspectief op een goede plaats binnen onze samenleving. Kwalificaties kunnen worden gehaald voor een goede toekomst!

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds (nationaal fonds op sociaal gebied) wil graag op duurzame manier de sociale kant van de samenleving stimuleren en heeft daarom een bijdrage van € 24.000,- gedoneerd ten behoeve van sociale integratie van jongeren en hun ouders, Enschede breed en Hengelo. Bij uitbreiding naar andere plaatsen is er opnieuw een financiële ondersteuning mogelijk. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden een nieuwe plaats in de samenleving.

Kansfonds

Kansfonds-groen-1600pxHet Kansfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties en heeft daarom een bijdrage van € 18.000,- gedoneerd ten behoeve van sociale integratie van jongeren en hun ouders in Hengelo. Het Kansfonds steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Kansfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.

Gemeente Enschede

Middels vouchers verleent de gemeente Enschede een structurele bijdrage voor de deelname aan begeleiding van leerlingen met financieel minder draagkrachtige ouders.

The Ten Cate Help Foundation

The Ten Cate Help Foundation verleent officiële steun aan minder- en onvermogende particulieren in Twente, in het bijzonder in de gemeente Enschede en hebben voor 2017 een bijdrage van € 15.000,- gedoneerd ten bate van het bijzondere huiswerk-begeleidingsproject Sociale integratie jongeren in Enschede.

Stichting Boschuysen

De Stichting Boschuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren die de steun hard nodig hebben. Deze stichting steunt ons in het schooljaar 2017 opnieuw met een donatie.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid.
De fundatie Van den Santheuvel, Sobbe steunt Stichting Onderwijsbegeleiding in schooljaar 2017/2018 met een donatie ten bate van het project Sociale integratie van jongeren en hun ouders.

Rabobank Stimuleringsfonds

Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Het ontbreken van financiële middelen staat het verwezenlijken daarvan nogal eens in de weg. Daarom heeft Rabobank het Stimuleringsfonds opgericht.

Rudolf Walhof Foundation

rudolf-walhof-foundationRudolf Walhof Foundation ondersteunt goede doelen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen die tot duurzame en structurele verbeteringen leiden en heeft ons gesteund met een donatie.

Kinderfonds Van Dusseldorp

Kinderfonds Van Dusseldorp geeft financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan het geluk en de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen. Het fonds steunt ons werk middels een donatie.

Stichting Mundo Crastino Meliori

De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Zij steunt het werk van Stichting Onderwijsbegeleiding.
Stichting Mundo Crastino Meliori werd opgericht op 6 april 1977 door mevrouw Christine Suze Foch-Moltzer, met de door haar uitgesproken gedachte:
For a better world tomorrow.”

De Willem Willink Stichting

De Willem Willink Stichting heeft tot doel de bevordering van het algemeen sociaal-cultureel werk in Hengelo (O) en directe omgeving.
Vandaag de dag richt de Willem Willink Stichting zich met name op initiatieven in Hengelo (O) en directe omgeving.
De kernwoorden: educatie, techniek, geschiedenis, jeugd en cultuur zijn belangrijke aspecten voor toekenning van een bijdrage. Wij ontvangen van de Willem Willink Stichting een donatie.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tussen 0 en 30 jaar.
De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch. Stichting Onderwijsbegeleiding wordt door de Janivo Stichting ondersteund met een donatie.

Ars Donandi – W.J.O. de Vries fonds

Het W.J.O. de Vries fonds komt voort uit de voormalige Stichting W.J.O. de Vries Fonds. Het doel van het fonds is het verlenen van steun aan rechtspersonen, die een algemeen maatschappelijke belang in Nederland beogen. Daarom steunt deze stichting ons met een donatie.
Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam met charitatieve doeleinden. De kunst van het geven, van het blijvend geven. Daar zorgt Ars Donandi voor namens iedere particulier en elke instelling die bij ons een fonds op naam heeft opgericht. Onze stichting geeft onderdak en ondersteuning aan iedereen die zich thuis voelt bij onze doelstelling en werkwijze.

Nationaal Fonds kinderhulp

Kinderhulp maakt zich sterk voor kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Een deel van de collecteopbrengst gaat naar Stichting Onderwijsbegeleiding.

Stichting Casterenshoeve

Stichting Casterenshoeve is in 2005 opgericht als een goede doelen vermogensfonds.
De stichting stelt zich ten doel organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving financieel te ondersteunen. Zo heeft onze stichting een donatie toebedeeld gekregen.

Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg en cultuur, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Zij verleent onze stichting een donatie.
Het fonds werd in 1952 opgericht door mejuffrouw Louise M.A. Fentener van Vlissingen ter nagedachtenis aan haar overleden broer Mr. August Fentener van Vlissingen.

Fuldauerstichting

De stichting heeft ten doel het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op algemeen maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord. De stichting doet dit door geldleningen en subsidies te verstrekken en indien nodig garant te staan.

Het Roggekamp Peitsch Fonds

Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen. Het gaat om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord. Stichting RPF is bereid gevonden ons werk met een donatie te steunen.

Gemeente Raalte

De gemeente Raalte ondersteunt het project sociale integratie van jongeren en hun ouders.

Lionsclub Enschede

De Lionsclub zet zich op vrijwillige basis in voor initiatieven die zorgen voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie meer dan 1 miljoen leden, waarmee ze de grootste serviceorganisatie ter wereld is. De Lionsclub steunde Stichting Onderwijsbegeleiding met een donatie.

Rotary Enschede-Noord

We mochten een donatie ontvangen en de Rotary Enschede-Noord ondersteunt ons ook met bedrijvenbezoeken voor de jongeren.

Tafelronde 18

Tafelronde 18 is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en zich o.a. inzet voor de maatschappij. Ronde Tafel 18 heeft tijdens de Military Enschede/Boekelo 2015 gelden opgehaald en steunde onze stichting met een donatie.

Stichting Zonnige Jeugd

logo-zonnigejeugdStichting Zonnige Jeugd (de ‘Stichting’) besteedt als goede doelen vermogensfonds haar gelden aan projecten die het welzijn van kinderen in een achterstand situatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar ten goede komen. De stichting steunt ons middels een donatie.